Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A w Warszawie, postanowieniem z dnia 6 lipca 2017 roku, sygn. akt X GU 792/17 ogłosił upadłość Achtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Nowa 17, 05-500 Piaseczno (KRS:000032574).

Sąd wskazał, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choina oraz syndyka w osobie Janusza Woźnickiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 672).

Sąd postanowił zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Achtel spółka z odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej na rzecz Tedex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za cenę w kwocie 5.300.000,00 zł (pięć milionów trzysta tysięcy złotych), na warunkach określonych szczegółowo w projekcie umowy sprzedaży, stanowiącym załącznik do wniosku o ogłoszenie upadłości.

W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy z wierzycieli może wnieść zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w zakresie uwzględniającym wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Achtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Powyższych zgłoszeń należy dokonać w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego-komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A, sygn. akt X GUp 525/17